ما معلم هستیم و بچه‌ها اینطور ما رو صدا می‌کنند. ما هم همینطور خودمون رو شناختیم و حتی در خانه هم به همین شکل ما رو صدا می‌زنند!