بخشی از هزینه هر برنامه مربوط به لیدر و مربی هست. بخش دیگر هم مربوط به بیمه مسئولیت، سایر هزینه‌های جانبی هر برنامه (غذا، اقامت، حمل و نقل و…) در توضیحات هر برنامه ذکر شده.