ممکن هست مشکلی در پاسخ برگشتی از بانک شما به وجود آمده باشد. در صورتی که واریزی به حساب ما ثبت نشود، پول شما حداکثر تا 72 ساعت توسط بانک برگشت داده خواهد شد.