بعضی برنامه‌ها امکان رزرو دارند، ولی در صورت استقبال سایر مانوژایی‌ها و تکمیل ظرفیت برنامه، هیچ تضمینی برای لیست رزرو نداریم.