بله، ما تمام مدارک لازم برای مربیگری دوچرخه و تورلیدری رو پیش از به وجود اومدن مانوژا از فدراسیون دریافت کرده بودیم.