بستگی به برنامه‌ها داره. گاهی از یک هفته قبل، گاهی از دو روز قبل.