برای برنامه‌های خارج شهری و برنامه‌هایی که نیاز به اخذ مجوز دارند، حتماً این کار انجام میشه تا به مشکلی نخوریم.