آزاد کوه توی ٢ تا فرمت برگزار میشه🙂
٢ روزه:
پنجشنبه همه‌ی تیم از مسیر وارنگه‌رود، میریم تا محل کمپ و جمعه صبح صعود میکنیم😊
جمعه بعد از صعود تیم ٢ روزه از مسیر کلاک برمیگردن به سمت تهران.
(این برنامه نیاز به مرخصی نداره)
٣ روزه:
تیم ٣ روزه بعد از صعود روز جمعه، برمیگرده کمپ و بعد از ظهر و شب رو تو کمپ میمونه و شنبه بعد از صبحانه برمیگرده به سمت تهران.
( این برنامه به یکروز مرخصی نیاز داره)

نکات و جزئیات

  • برای کیا مناسبه؟ بزرگسال

  • کی کجا باشیم؟

    تو گروه میگیم

  • چقدر ظرفیت داریم؟

    ۵٠ نفر

نظرت راجع به این برنامه چیه؟

به نظر ما که این برنامه با حضور تو خوش میگذره!