دوره سنگ نوردی داخل سالن

1400/4/13 13:31:5613 تیر 1400|

- هشت جلسه روزهای یکشنبه و سه شنبه
- ویژه گروه سنی 14 سال به بالا
- شروع از 20 تیر 1400