نظرت راجع به این برنامه چیه؟

به نظر ما که این برنامه با حضور تو خوش میگذره!